Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması – Contracts and Commercial Law – Turkey

[ad_1]


To print this text, all you want is to be registered or login on Mondaq.com.

Türkiye’de İrtibat Bürosu
Açılması

05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar
Kanunu
 (“Kanun”) ve
20.08.2003 tarihli 25202 sayılı 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama
Yönetmeliği
 (“Yönetmelik”)
uyarınca, yabancı ülke kanunlarına göre
kurulmuş şirketler (“Yabancı
Şirket
”), Türkiye’de ticari
faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu
açmaya yetkilidir. Yabancı
Şirketlerin, Türkiye’de irtibat bürosu
açabilmesi için Türkiye’deki resmi
kurumlara başvuru yapması
gerekmektedir.
 Türkiye’deki yetkili
kurumlar aşağıdaki gibidir:

A. İrtibat Büroları’nın Kuruluşu
Nasıl Olur?

Yabancı Şirketlere, Türkiye’de
irtibat bürosu açma izni veren ve bu izinleri uzatan
yetkili organ Bakanlık’tır.
 Kurulacak
irtibat bürolarının Türkiye’de gelir elde
etmek için herhangi bir ticari faaliyette bulunamaması
gerekmektedir. Yönetmelik uyarınca, Bakanlık
beş alandan en az birinde hizmet verilmesi kaydıyla, her
Yabancı Şirkete açılış belgesi
verebilmektedir. Bu alanlar aşağıdaki gibidir;

 • Temsil ve Ağırlama,

 • Türkiye’deki Tedarikçilerin Kalite ve
  Standart Açısından Kontrolü, Denetimi ve
  Temini,

 • Teknik Destek,

 • Haberleşme ve

 • Bölgesel Yönetim Merkezi.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin
Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini,
şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen
personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde
değerlendirmektedir. Faaliyet izninin verilmesi için
şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık
sürenin geçmesi koşulunu
öngörülebilir.

Yabancı Şirketin, irtibat bürosunun izin verilen
faaliyet alanındaki işlerinin yürütülmesi
için bir veya daha fazla temsilci ataması
gerekmektedir. Bu atama, Yabancı Şirket tarafından
temsilci veya temsilcilere verilen bir vekaletname ile
yapılır.

Yetkili temsilci(ler) haricinde irtibat bürosunda yerli ve
yabancı personel istihdam edilmesi mümkündür.
Yabancı personel istihdam edilmesi durumunda, irtibat
bürosunda çalışmak için ilgili
Türk makamlarından çalışma izni fve
ikamet izni alınması gerekecektir.

B. Türkiye’de İrtibat Bürosu Kurulabilmesi
İçin Gerekli Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Türkiye’de irtibat bürosu kurulabilmesi
için aşağıdaki gerekli belgelerin bir
dilekçe ile Genel Müdürlüğe
sunulması gerekmektedir;

 • Başvuru formu (Yabancı Şirket yetkilisi
  tarafından imza altına alınmalıdır),

 • İrtibat bürosu tarafından
  yürütülecek işlerin kapsamını ve
  büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine
  ilişkin taahhüdü içeren beyanname
  (Yabancı Şirket yetkilisi tarafından imza
  altına alınmalıdır),

 • Beyannameyi imzalayan Yabancı Şirket yetkilisinin
  imza yetkisini gösterir belge (apostilli ve tercüme
  edilmiş hali),

 • Yabancı Şirketin faaliyet belgesi (apostilli ve
  tercüme edilmiş hali),

 • Yabancı Şirketin faaliyet raporu veya
  bilançosu ve gelir tablosu,

 • İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle
  görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek
  vekâletname (apostilli ve tercüme edilmiş
  hali),

 • İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin
  başka bir kimse aracılığı ile
  yürütülmesi durumunda vekâletname (apostilli
  ve tercüme edilmiş hali)

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak,
“Bölgesel Yönetim Merkezi” faaliyetinde
bulunacak irtibat büroları için uygulamada
Yabancı Şirketin Türkiye’ye yönelik
iş ve yatırım planlarının neler
olduğunu içeren bir niyet mektubu da talep
edildiği görülmektedir.

Ayrıca faaliyet belgesi Yabancı Şirket
yetkilisinin imza yetkisini gösteriyor ise ayrıca belge
ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durum faaliyet
belgesinin temin edildiği ülkeye göre
farklılık göstermektedir.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin
müracaatlar, istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz
olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on
beş gün içinde
sonuçlandırılmaktadır.

C. İrtibat Büroları’nın
İşlemleri Nelerdir?

İrtibat bürolarına ilk başvurularında
en fazla 3 yıllık faaliyet izni verilmektedir. İzni
uzatmak için irtibat bürolarının izin
süreleri dolmadan Genel Müdürlüğe
başvuru yapması gerekmektedir.

Genel Müdürlük süre uzatma taleplerinde,
büronun geçmiş yıl faaliyetlerini,
Yabancı Şirketin Türkiye’deki geleceğe
yönelik iş planını ve hedeflerini, mevcut ve
öngörülen harcama tutarını ve istihdam
edilen personel sayısını göz önünde
bulundurur ancak pazar araştırması veya Yabancı
Şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin
tanıtımını yapmak üzere izin alan
büroların faaliyet süreleri
uzatılmamaktadır.

İrtibat büroları kuruluş sonrasında
vergi açılış işlemlerini yapmaya
başlamalıdır. Gerekli belgelerin vergi dairesine
sunulmasını takiben vergi dairesinden yoklama memuru
irtibat bürosu adresine gelerek gerekli yoklamayı
yapmaktadır. Bununla birlikte kuruluş izni alan irtibat
bürosu, vergi dairesine kayıt belgesinin ve kira
sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay
içinde Genel Müdürlüğe iletmelidir.

Adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya Yabancı
Şirketin unvan değişikliği olması halinde
büronun bu durumu en geç 1 ay içinde Genel
Müdürlüğe bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca
irtibat büroları, her yıl en geç Mayıs
ayı sonuna kadar büronun geçmiş yıl
faaliyetlerini Bakanlığa bildirmelidir. Bu bildirim
gereği gibi yapılmadığı takdirde irtibat
bürolarının, süre uzatma talepleri
değerlendirmeye alınmamaktadır. Ayrıca faaliyet
izinlerinin resen iptal edilmesi de söz konusu olabilir.

Bakanlık, irtibat bürolarının
faaliyetlerinin mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet
konusuna uygun şekilde yürütülüp
yürütülmediğini, resen veya ilgili kurum ve
kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine
denetlemeye yetkilidir. Bakanlık, yapılan denetim
sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet
gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen
yürütülen faaliyet için izin başvurusu
yapmalarını sağlamak adına otuz
günlük bir süre vermektedir. Bu süre,
haklı sebeplerin varlığı halinde otuz gün
daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda
bulunmayan büroların faaliyet izni Bakanlık
tarafından iptal edilir. Bakanlık, yapılan denetim
neticesinde irtibat bürolarının ticari faaliyette
bulunduğunu tespit ederse, bu büroların faaliyet
izinlerini de iptal ederek ilgili mercilere bildirir.

İrtibat bürosunun muhasebe ve finansal yönetim
işlemlerini yerine getirebilmesi adına, döviz
cinsinden banka hesabı açılması ve
Yabancı Şirkete bağlı olan irtibat
bürosunun harcamalarının yabancı para cinsinden
Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. İrtibat
bürosunun tüm işlemleri ve faaliyetleri
doğrudan Yabancı Şirket tarafından finanse
edilmelidir. Bu doğrultuda temsilci(ler) ve diğer
personelin maaşları ve sosyal güvenlik
ödemeleri, Yabancı Şirket tarafından irtibat
bürosunun banka hesabına havale edilen tutarlardan
ödenmelidir.

İrtibat büroları gelir getiremedikleri
için kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi
değillerdir. Bununla birlikte işveren,
Türkiye’deki çalışanlarının
sosyal güvenlik masraflarını karşılamakla
yükümlüdür.

D. İrtibat Büroları’nın
Kapanışı Nasıl Olur?

İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona
erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi
dairesinden “iş bırakma-yoklama fişi”
alması ve Genel Müdürlüğe ibraz etmesi
gerekmektedir. İrtibat bürolarının,
kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye
haricinde, para transferi talebinde bulunması söz konusu
değildir.

The content material of this text is meant to supply a normal
information to the subject material. Specialist recommendation must be sought
about your particular circumstances.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Friday MEGA MILLIONS® jackpot is $660 million