Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Süresi Artık 4 Ay – Government, Public SectorTurkey:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Süresi Artık 4 Ay


To print this text, all you want is to be registered or login on Mondaq.com.

Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi
‘nin [“AİHS /
Sözleşme
“] eki niteliğindeki 15 No’lu Ek Protokol ile Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne
[“AİHM“] başvuru süresi,
1 Şubat 2022 itibariyle geçerli olmak üzere, 6
aydan 4 aya indirilmiştir. Buna göre, olağan
iç hukuk yollarının tüketilmesinin
ardından, kararın kesinleşmesiyle AİHM
başvurusu 4 ay içinde yapılmalıdır.
Hemen belirtmek gerekir ki, ilgili mahkeme kararı 1 Şubat
2022 öncesinde kesinleştiyse, bu karara dayanarak
yapılacak AİHM başvurusu yine 6 aylık
süreye tabi olacaktır.

Genel Hatlarıyla AİHM Başvuru Süreci

AİHS’e taraf devletlerden biri tarafından
Sözleşme ve/veya Ek Protokollerde belirlenmiş
haklarının -adil yargılanma hakkı, ifade
özgürlüğü vb.- ihlal edilmesinden
dolayı mağdur olduğunu iddia eden her
gerçek/tüzel kişi, tüzel kişiliği
bulunmayan fiili topluluk, hükümet dışı
kuruluş veya kişi grupları AİHM’e
başvurabilir.

Ancak, AİHM tarafından başvuru hakkında ilk
incelemede kabul edilemezlik kararı verilmemesi için,
kural olarak olağan iç hukuk yollarının
tüketilmesi ve kararın kesinleşme tarihini takiben 4
ay içerisinde yapılmış olması
gerekmektedir. Başvuru, ihlal iddiasında bulunan
kişi veya onun vekili tarafından doğrudan
AİHM’nin “Cour Européenne des Droits de
L’Homme, Conseil de L’Europe, F-67075
Strasbourg-Cedex/FRANCE, Telefon: 33(0)3 88 41 20 18, Faks: 33 (0)3
88 41 27 30
” adresine yapılmalıdır.
Örnek başvuru formu ise buradan temin edilebilir.

AİHM kararları, iç hukuk mahkeme
kararlarını kural olarak bozamaz veya düzeltemez.
Daha genel bir ifadeyle Mahkemenin, AİHS taraf devletlerine
doğrudan bir müdahalede bulunma yetkisi yoktur. Zaten
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca taraf devlet
olan Türkiye, AİHM kararlarını uygulamakla
yükümlüdür. Kararları uygulamayan
Devletler ise gerek Avrupa Konseyi nezdinde gerekse diğer
uluslararası platformlarda yaptırımlarla
karşı karşıya kalabilir. Hatta bu
ülkelerin Avrupa Konseyi üyeliğinin sona erdirilmesi
gündeme gelebilir.

Kararda başvurucu lehine tazminata hükmedilmesi
durumunda ise, başvurucu kararın kesinleşmesine
müteakip Adalet Bakanlığına bağlı
İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na
bir dilekçe göndererek tazminatı talep etmelidir.
Tazminat tutarı, dilekçenin gönderilmesini takiben
3 ay içerisinde başvurucunun banka hesabına
yatırılmaktadır.

The content material of this text is meant to offer a common
information to the subject material. Specialist recommendation must be sought
about your particular circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Turkey

(*4*)Back To 2018 – Forward To 2019

Arendt & Medernach

The Luxembourg authorized framework regarding AML/CTF has been considerably reshaped throughout 018 with the implementation into Luxembourg legislation of Directive …


Leave a Reply

Your email address will not be published.